OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spoločnosť L-TRADE, s.r.o. získala v roku 2013 nenávratný finančný príspevok pre realizáciu projektu s názvom Obstaranie viacosového obrábacieho stroja. Zmluva o poskytnutí NFP je účinná od 17.01.2014 a zverejnená v centrálnom registri zmlúv - klikni pre zobrazenie zmluvy na stránke CRZ.

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti Projekt je spolufinancovaný z ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja Internetová stránka operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na Ministerstve hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk

Internetová stránka sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: www.siea.sk

Identifikácia prijímateľa: L-TRADE, s.r.o. Komenského 19 SK-03601 Martin IČO: 36 393 665 Výška poskytnutého príspevku: 84 950,00 eur Celkové výdavky na realizáciu projektu: 169 900,00 eur

Dátum začatia realizácie projektu: 26.08. 2014 Dátum skončenia realizácie projektu: 14.01.2015

Miesto realizácie projektu: Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Martin, Červenej armády 25

Názov a stručný opis projektu: Obstaranie viacosového obrábacieho stroja Predmetom projektu je nákup inovatívnych technológií pre potreby efektívnejšej výroby, či už po kvalitatívnej ako aj po kvantitatívnej stránke. Realizáciou aktivít projektu sa zvýši celková produktivita výroby a spoločnosť bude schopná plne vyhovieť celkovému dopytu jej obchodných partnerov a zákazníkov.

Po zrealizovaní projektu sa zlepší proces: 1 výrobný proces: obrábanie kovových dielov v piatich osiach. Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti L – TRADE, s.r.o. nákupom nových inovatívnych technológií

Kód ITMS: 25110120755

 

Späť